Tekstgrootte
Home

Doneren?

Rekeningnummer NL95RABO 0104351624 ten name van Stichting Vrienden Hospice Waddinxveen

Een Hospice ontvangt een deel van zijn jaarlijkse exploitatiekosten als subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze is niet voldoende om alle kosten van de exploitatie te dekken. Het onderhoud aan het gebouw en

de inrichting en de opleiding van vrijwilligers moeten zelf betaald worden. Daarom zijn wij voor een groot deel afhankelijk van sponsoring door bijvoorbeeld bedrijven, goede doeleninstellingen of kerken en van giften, legaten en donateurgelden van particulieren.


Wij doen daarom een beroep op u om ons financieel te ondersteunen. U kunt ons helpen met sponsoring en met giften, al dan niet in natura.


Aftrekbaar
Voor giften aan het Hospice, stichting heeft de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status, houdt de Belastingdienst voor de aftrekbaarheid van giften jaarlijks rekening met een ondergrens van 1% en een bovengrens van 10% van uw privé-inkomen voor al uw giften.
Wilt u jaarlijks gedurende minimaal vijf jaar een vast bedrag schenken, neem dan contact met ons op. Wij maken dan een akte op en u hebt dan niet meer te maken met een onder- of bovengrens.


Voor wie geld wil nalaten of schenken is het belangrijk te weten dat wij als ANBI zijn vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen. Dus alles wat u ons nalaat, komt ook daadwerkelijk ten goede aan het Hospice.
Als u ons wilt steunen kunt u het machtigingsformulier (klik hier) printen en ingevuld en ondertekend aan ons te sturen.

U kunt aangeven met welke interval wij uw donatie mogen incasseren.

Wij tekenen hierbij aan dat onze bank machtigingen voor incasso accepteert zodra dat er ongeveer 75 zijn. Tot die tijd gelieve u uw bank opdracht te geven voor een automatische overboeking.


Als u liever geen machtiging afgeeft kunt u uw donatie rechtstreeks overmaken. Ook een éénmalige donatie is natuurlijk van harte welkom op bankrekening: NL95 RABO 0104351624 ten name van Stichting Vrienden Hospice Waddinxveen.


Giftenaftrek vennootschapsbelasting

Per begin oktober 2015 zijn ook giften vanuit vennootschappen aftrekbaar, klik hier

 

Hartelijk dank willen wij altijd graag zeggen,maar ...

Steeds weer zijn we blij verrast met de giften die wij mogen ontvangen. Van diaconieën, particulieren, bedrijven en fondsen. Mede dankzij deze giften kunnen wij het hospice neerzetten.

Het is helaas soms niet mogelijk om alle gevers te bedanken. Dit komt doordat de banken in het kader van de privacy en de veiligheid geen informatie verstrekken en dat vinden wij begrijpelijk maar ook jammer. Want daardoor kunnen wij u niet in alle gevallen persoonlijk bedanken.

 

Mocht u (nog) een gift willen doen kunt u dan bij ‘’Omschrijving’’ uw naam en adres vermelden?

Dan kunnen wij u wel persoonlijk bedanken.

Dank u wel! 

Naar boven